Isikuandmete töötlemise tingimused.

Käesolevad Hitfit privaatsusätted (edaspidi Tingimused) rakenduvad Kliendile, kes on liitunud Hitfit OÜ (edaspidi Hitfit) poolt loodud uudiskirjaga.

Kasutades Hitfit uudiskirjaga liitumise võimalust, annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Hitfit uudiskirjaga seotud teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole Hitfit poolt väljasaadetava uudiskirja saamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda http://eur-lex.europa.eu/legal content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Isikuandmete vastutav töötleja on Hitfit OÜ registrikood 14689614, Juriidiline aadress Kalevala tn 11, 10914, Tallinn, Eesti, e-post info@hitfit.ee(edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh.  õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st. taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist.

Õigus andmeid üle kanda  (EL Andmekaitse üldmääruse art 20 http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus) , mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi. Õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas.  Õigus pöörduda kaitseks järelvalveasutuse poole. Muuhulgas on Kliendil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist. Isikuandmete töötlemise osas pöörduge Hitfit poole aadressil info@hitfit.ee

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

  • Kliendi nimi
  • Kliendi poolt www.hitfit.ee e-poest ostetud tooted ja nende tootegrupid
  • Kliendi elektronpostiaadress
  • Kliendi mobiiltelefoni number
  • Kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed
  • Kliendi teenuse kasutamise ajalugu
  • Teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta

Töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Hitfit kliendiprogrammi raames allahindluste tegemine; turundusuuringute korraldamine (sealhulgas sünnipäevapakkumiste tegemine); tarbijaharjumuste uurimine; müügistatistika koostamine;  otseturustuse korraldamine; et anda Kliendile personaalseid soovitusi ning et muuta teenus Kliendi eelistustele vastavaks ning et anda Kliendile teenuse raames paremaid soovitusi; et võimaldada äriühingu kliendiandmebaaside töötlemist äriühingu toodete ja teenuste turustamiseks; et toodet/teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks; et anda Kliendile soovitusi ja vihjeid, kuidas teenust paremini kasutada, et teavitada Kliendi teenuse uutest funktsioonidest ja selleks, et edastada Kliendile infot, millest Klient võib huvitatud olla; et saata Kliendile Kliendi nõusolekul otseturustusteateid. Töötleja võib edastada Kliendi isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: Töötleja äri- ja koostööpartneritele. Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Kliendil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil info@hitfit.ee. Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Kliendile andmeid, lepivad Klient ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Klient ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.

Hitfit OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Hitfit OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.